flere

Grøn profil i FO-byen

SOLCELLEANLÆG I FO-BYEN

Første etape af Aarhus' største solcelleanlæg blev indviet af rådmand Bünyamin Simsek den 8. april 2013 i FO-byen. Det er første etape, og dermed startede produktionen af el og "plantning af 293 træer". Se video fra indvielsen og læs mere her.

Cleantech-virksomheden Megavol A/S har projekteret og installeret første etape af solcelleanlægget for FO-byen, hvilket er et 21,6 kWp anlæg på toppen af FO-byens administrationsbygning i Frederiksgade 78C. Størrelsen af dette anlæg svarer til knap fire parcelhuse, der ialt forbruger omkring 19.000 kWh om året, hvilket giver strøm til næsten hele administrationsbygningen året rundt. Denne produktion giver en besparelse på minimum 293 tons CO2 i anlæggets levetid. Eksempelvis svarer dette enten til at køre i 5,1 personbiler årligt, 8 flyveture fra Aarhus til New York -tur/retur årligt eller at plante 293 træer.

Solceller

FO-byen igangsatte opførelsen af en ny undervisningsbygning på FO-byens grund (Frederiksgade 78B) sommeren 2013. Her installerede Megavol A/S anden etape af solcelleanlægget, der blev indviet 5. febr. 2014 og det blev dermed det første i Danmark/verden, som straks kunne være med til at levere byggestrøm til byggeriet.

Grøn byggestrøm sættes i gang

Den 5. febr. 2014 tilsluttede rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz officielt FO-byens nye bygning i Frederiksgade 78B til grøn byggestrøm produceret af solcelleanlæg, som allerede er etableret på taget af den endnu ikke færdige bygning.

Kristian-Wurtz Rådmand Kristian Würtz

Megavol A/S står bag initiativet Grøn Byggestrøm. Grøn Byggestrøm er et tilbud til byggeselskaber og bygherrer om at lade solceller levere strømmen til byggepladsen. På den måde kan bygherre tage Grønne initiativer, som de allerede tænker ind i planlægningen og i design af bygningen helt ud på byggepladsen, hvor forbruget til bygningen starter. Se video fra indvielsen og læs mere her.

Med udgangspunkt i FO-Aarhus byggeprojekt på en ny bygning har Megavol taget initiativet sammen med FO-Aarhus, hjulpet af  byggeselskabet JCN Bolig skridtet til konceptet Grøn Byggestrøm.

Grøn Byggestrøm
FO-Aarhus har allerede installeret solcelleanlæg på deres administrationsbygning, og det var derfor en del af udvidelsesplanen for solcelleanlæg, at den nye bygning også skulle have tilført vedvarende energi i form af solceller. Da byggeriet gik i gang i 2013, var solcelleanlægget med i projekteringen, og det blev det besluttet at sætte solcelleanlægget op, så snart tagfladen på den nye bygning var lukket. I den forbindelse traf FO-Aarhus og Megavol Sammen med entreprenøren JCN Bolig beslutningen om at lade solcelleanlægget levere strøm til håndværkernes el forbrug i resten af projekttiden.

FO-Aarhus er den første bygherre, der modtager mærkatet Grøn Byggestrøm. FO-Aarhus har som bygherre besluttet at lade et solcelleanlæg indgå i byggeprojektet og dermed give byggesleskabet Grøn Byggestrøm til byggeprojektets færdiggørelse.

Grøn-byggestrøm-banner

JCN Bolig er det første byggeselskab i Aarhus, der nu kan pryde sig med mærkatet for Grøn Byggestrøm. Mærkatet tildeles JCN Bolig for at have taget aktiv del i aktiveringen af  solcelleanlægget på et tidligt stadie i byggeprocessen.

Via Grøn Byggestrøm giver Megavol byggeselskaber og bygherrer mulighed for at lade solceller levere strømmen til byggepladsen samt synliggøre disse miljøtiltag på blandt andet deres hjemmeside og i marketingsmateriale. Desuden kan der samtidig skabes og videreformidles en stærk Grøn profil til interesserede parter.

I Megavol var idéen bag at lave et mærke for Grøn Byggestrøm at give virksomheder en tydelig markering over for interessenter, at virksomheden er meget fokuseret på konsekvenserne for miljøet helt tilbage i planlægningsfasen. Her bliver det bare ikke kun ved snakken men udmønter sig i reelle tiltag. Man kan tænke det som byggepladsens smileyordning. Hvor smileyordningen dækker over en idé, men det er reelle tiltag, som ligger til grund for at kunne fremvise en Grøn, glad smiley. 

Solcelleanlægget er en del af FO-byens grønne strategi, der tager del i ansvaret for miljøet både lokalt og nationalt. 

FO-byens grønne strategi går i overensstemmelse med Frederiksgade-projektet 'Grøn Gade'. Starten på den grønne gade Frederiksgade er skabt med et solidt udgangspunkt i FO-byens opsætning af Aarhus' største solcelleanlæg.

 

VINDMØLLELAUG AARHUS BUGT

FO-Aarhus har desuden tegnet andele i Vindmøllelaug Aarhus Bugt og er dermed en del af visionen om en havvindmøllepark i Aarhus Bugt.

 

GRØNT FINGERAFTRYK

For nogle år siden etablerede Aarhus' grønne guider en ordning med uddeling af grønne fingeraftryk til butikker, kontorer og firmaer i Aarhus efter en nøje gennemgang og godkendelse af deres procedurer vedr. energi og økologi. FO-Aarhus har siden år 2000 levet op til dette grønne fingeraftryk, som bl.a. indebærer følgende:

Energibesparelser
Overalt i FO-byen er der el-sparepærer, lavtskyllende toiletter og vandsparere på vandhaner, natsænkning af varme næsten overalt og indkøb af energimærkede hvidevarer.

Genbrug og minimering af ressourceforbrug
Udskrift og kopiering på begge sider af papiret, genbrug af papir til notatpapir, genbrug af plastlommer, papirklips, ringbind og lign. 

Økologi
Sortering af affald der leveres til rette genbrugspladser samt indkøb af økologiske madvarer (kaffen er f.eks. fairtrade), svanemærket papir og miljøvenlige rengøringsmidler.

 

IN ENGLISH

A green profile in the FO-city

Solar power plant in the FO-city

The first stage of Aarhus' largest solar power plant was inaugurated by Councilman Bünyamin Simsek on April 8th 2013 in the FO-city. It is the first stage and thus starts the production of electricity and "planting of 293 trees". View a video of the inauguration here and read more about it.

The Cleantech Company Magnol A/S is in charge of the project and has projected and installed the first stage of the solar power plant for the FO-city, which is a 21.6 KWP plant on the rooftop of the FO-city's administration building on Frederiksgade 78C. The size of the establishment is equal to almost four detached houses that altogether consume about 19,000 kWh a year, providing power to nearly the entire administration building throughout the year. This production gives a saving on a minimum of 293 tons of CO2 throughout the lifespan of the plant. For example, this corresponds to driving 5.1 passenger cars annually, 8 flights from Aarhus to New York with return tickets annually or planting 293 trees. 

The FO-city initiated the construction of a new educational building on the ground of the FO-city (Frederiksgade 78) in the summer of 2013. Here Magnol A/S installed the second stage of solar panels. This was inaugurated on February 5th, 2014 and it became the first in Denmark/the world to immediately help provide construction power to the building process.

 

Grøn Byggestrøm (a company Green On-site Energy) started

On February 5th at 1:00 pm Councilman of Engineering and Environment Kristian Wütz officially connected the new FO-city building in Frederiksgade 78B to the Green On-site Energy, produced by the solar panels that were already established on the roof of the as yet unfinished building.

Megavol A/S is behind the initiative of Grøn Byggestrøm. Grøn Byggestrøm is a proposition for construction companies and builders to use electricity produced by solar panels on the construction site. That way the building contractors can already use Green initiatives considered in the planning and design of the building, on the construction site where the consumption of resources by builders start.

Based on FO-Aarhus' construction project for a new building, Megavol has taken the initiative, together with FO-Aarhus and help by JCN Bolig to create the concept for providing sustainable electricity on the construction site.

FO-Aarhus have already installed a PV system on their administration building and it was part of the expansion plan for the solar panels that the new building also should be supplied with renewable energy produced by solar cells. When the construction started in 2013 the PV system was a priority and it was decided that the solar panels should be installed as soon as the roof surface on the new building was completed. In regard to this, FO-Aarhus and Magavol decided, in collaboration with the contractor JCN Bolig that the PV system should provide electricity to the builders for the rest of their work process.

FO-Aarhus is the first building contractor to receive the label Grøn Byggestrøm. FO-Aarhus has, as building contractor, decided to include a PV system in the building process to produce Green on-site energy to the construction projects completion.

JCN Bolig is the first construction company in Aarhus awarded with the label of Green On-site Energy. The label is awarded JCN Bolig for taking active part in the activation of the PV system in an early phase of the construction process.

Through Grøn Byggestrøm, Megavol offer construction companies and building contractors the opportunity of providing electricity by solar cell panels to the construction sites and disclose environmental initiatives on their websites and marketing materials etc.

Moreover, there can simultaneously be created and disseminated a powerful Green Profile for interested parties. 

The vision behind the label Grøn Byggestrøm was for Megavol to give businesses a clear indication to stakeholders that the company is focused on the impact of the environment right from the planning stage. Here it is not just lip service, but translates into real actions. One can see it as the building constructions smiley system. The smiley system covers an idea but it is the actual actions that count, in order to display a happy Green smiley face.

The solar power plant is a part of the FO-city's green strategy to take part in the responsibility for the environment, both locally and international.

The FO-city's green strategy is in line with the Frederiksgade-project "Green Street". The start of the Green Street Frederiksgade is created with a solid foundation in the FO-city's setup of Aarhus' largest solar power plant.

 

WINDMILL GUILD AARHUS BAY

FO-Aarhus has furthermore invested a share in the Windmill Guild Aarhus Bay and is thereby a part of the vision of an offshore wind farm in Aarhus Bay.

 

A GREEN FINGERPRINT

Some years ago Aarhus' Green Guides established a system of green fingerprints to shops, offices and firms in Aarhus, after a thorough examination and approval of their products regarding energy and ecology. Since 2000 FO-Aarhus have met the requirements for the Green Fingerprint which inter alia implies the following:

Energy savings

Everywhere in the FO-city, there are energy saving light bulbs, low-flush toilets and water savers on the tabs, night reduction of heat almost everywhere and the purchases of energy-labeled appliances.

Recycling and minimizing resource consumption

Printing and copying on both sides of the paper, recycling of paper into note- paper, reuse of plastic pockets, paper clips, binders etc.

 

Ecology

Separating waste for proper recycling centers and purchasing organic food items (for example, the coffee is Fairtrade), swan labeled paper and environmental cleaning products.